Бидний тухай

Дүрэм, журам

 1. Үйлдвэрлэл Урлалын Политехник коллежийн дүрэм 
 2.  Удирдах зөвлөлийн дүрэм
 3. Хөдөлмөрийн дотоод журам
 4. Дотоод чанарын баталгаажуулалт, хяналт, шалгалтын журам
 5. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам
 6. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зөвлөлийн ажиллах журам
 7. Гадаад, дотоод хамтын ажиллагаа, санамж бичиг байгуулах, дүгнэх журам
 8. Албан хэрэг хөтлөлтийн журам
 9. Багш, ажилтан албан хаагчдад улирлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал, ур чадварын нэмэгдэл олгох журам
 10. Суралцагч элсүүлэх журам
 11. Үйлдвэрлэл Урлалын Политехник Коллежийн сургалтын үйл ажиллагааны журам
 12. Сургалтын баримт бичиг хөтлөх журам
 13. Үйлдвэрлэлийн дадлага зохион байгуулах журам
 14. Сургалт арга зүйн зөвлөлийн журам
 15. Номын сангийн журам
 16. Номын сангийн дүрэм
 17. Үйлдвэрлэл Урлалын Политехник Коллежд шинээр багш, ажилтан шалгаруулж авах журам
 18. Багш, удирдах ажилтны ёс зүйн дүрэм
 19. Ёс зүйн дэд хорооны ажиллах журам
 20. Сургалтын орчин бүрдүүлэх журам
 21. Суралцагчийн дүрэм
 22. Суралцагчийн ёс зүйн дүрэм
 23. Суралцагчдын зөвлөл, клубын дүрэм
 24. Үйлдвэрлэл Урлалын Политехник Коллежийн оны шилдэг шалгаруулах журам
 25. Үйлдвэрлэл Урлалын Политехник Коллежийн сургалтын ажлын багц цагийг үнэлэх журам
 26. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн журам
 27. Суралцагчийн байрын журам
 28. Архивын дүрэм
 29. Өргөдөл, гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам
 30. Мэдээллийн аюулгүй байдал, мэдээлэл авах, боловсруулах, хадгалах, дамжуулах, нээлттэй мэдээллийг цахим хэлбэрээр байршуулж нийтлэх, шинэчлэх, хяналт тавих журам
 31. Талуудын өмчийг хамгаалах журам