Мэдээ

чанарын үнэлгээ“ явагдаж байна.

3 сарын 29, 2023

БШУ-ны Сайдын 2023 оны А/56 дугаар тушаалаар батлагдсан “Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын чанарын үнэлгээ" явагдаж байна.

Pas.mn